Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Kom op tegen Kanker vzw
Koningsstraat 217 – 1210 Brussel
BE 0442 528 054
gelijknenechte@komoptegenkanker.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze website van Kom op tegen Kanker vzw biedt haar bezoekers de mogelijkheid om zich te registreren voor de fietschallenge “fietsen gelijk nen echte tegen kanker” georganiseerd door Kom op tegen Kanker in het kader van het partnership met de 2021 UCI Road World Championships door één van de deelnamepakketten aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de website van Kom op tegen Kanker vzw stemt de Klant in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kom op tegen Kanker vzw aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kom op tegen Kanker vzw niet. Kom op tegen Kanker vzw is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kom op tegen Kanker vzw is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kom op tegen Kanker vzw. Kom op tegen Kanker vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan zelf een deelnamepakket selecteren en toevoegen aan de winkelwagen. Door de winkelwagen te selecteren krijgt hij steeds een volledig overzicht van:

  • de diensten en/of producten die vervat zitten in de bestelling;
  • de totale prijs inclusief btw van de volledige aankoop;

De Klant dient de betaling van het volledige aankoopbedrag te voldoen via online betaling na keuze tussen de beschikbare betalingsmogelijkheden. 

Kom op tegen Kanker vzw is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

Na aankoop van een deelnamepakket krijgt de Klant een bevestigingsmail met een unieke code die hem toegang geeft tot

  • Het online platform voor de fietschallenge www.komoptegenkanker.be/gelijknenechte/fietschallenge waar hij zijn app kan koppelen (Strava, Garmin, Fitbit). Na koppeling van de app tellen alle gefietste kilometers mee voor de fietschallenge
  • Het online contentplatform dat de items bevat zoals voorzien in het deelnamepakket

Deze unieke code kan ook ingezet worden als kortingscode voor de aankoop van het in het deelnamepakket voorziene kledingitem (indien van toepassing) op jbc.be. Kortingen worden enkel toegekend indien de Klant bij ingave van zijn aankoop de correcte code vermeldt in het daartoe bestemde veld. Bevestiging van de aankoop zonder registratie van de kortingscode kan geen aanleiding geven tot het terugbetalen van een bepaald kortingsbedrag na bestelling. De Klant is verantwoordelijk voor de registratie van het juiste leveringsadres, teneinde foute verzending te voorkomen. Voor de aankoop van de kledingitems gelden de algemene voorwaarden van jbc.be: https://www.jbc.be/nl-be/algemene-voorwaarden/t-c.html

Artikel 6: Herroepingsrecht

6.1. Toegang tot de challenge en extra content

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument  online aankopen doen bij Kom op tegen Kanker vzw. Het herroepingsrecht kan evenwel uitgesloten zijn voor bepaalde goederen en diensten, zoals bepaald in art. VI.53 WER.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen op voorwaarde dat hij zijn unieke code om toegang te krijgen tot het online platform voor de fietschallenge www.komoptegenkanker.be/gelijknenechte/fietschallenge en het online contentplatform zoals gespecifieerd in artikel 5 nog niet geactiveerd heeft. Bij gebruik van de code vervalt het herroepingsrecht.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant de unieke code via e-mail krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kom op tegen Kanker vzw via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Kom op tegen Kanker vzw alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kom op tegen Kanker vzw op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. 

Kom op tegen Kanker vzw betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

6.2. Aankoop van kledij en garantie

Voor de aankoop van de kledij en garantie gelden de voorwaarden van de webshop van JBC: https://www.jbc.be/nl-be/algemene-voorwaarden/t-c.html

Artikel 7: Klantendienst

Eventuele klachten in verband met de challenge kunnen gericht worden aan de klantendienst van Kom op tegen Kanker vzw via e-mail gelijknenechte@komoptegenkanker.be of per post op het volgende adres: Koningsstraat 217, 1210 Brussel..

Klachten in verband met de kledij kunnen gericht worden aan de klantendienst van JBC via e-mail customercare@jbc.com

Artikel 8: Privacy

De gebruikers erkennen dat hun persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt worden in het kader van deze Wedstrijd.

De persoonsgegevens worden enkel verzameld met het oog op het beheer en het goede verloop van de fietschallenge, het tussentijds informeren over het verloop van de wedstrijd en het naderhand contacteren van de winnaars i.v.m. de toekenning van de prijs, en zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kom op tegen Kanker vzw heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

U kan het volledige privacy beleid raadplegen op https://www.komoptegenkanker.be/privacybeleid. Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u ons contacteren op Kom op tegen Kanker vzw, Koningsstraat 217, 1210 Brussel, info@komoptegenkanker.be.

Artikel 9: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

In alle gevallen waarin we aantoonbaar aansprakelijk kunnen worden gesteld, is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat u effectief betaalde voor een product en/of dienst. Niets in deze algemene voorwaarden beoogt onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten in geval van opzet of zware fout.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kom op tegen Kanker vzw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kom op tegen Kanker vzw. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Klachtenregeling – Geschillen

Als onze producten niet beantwoorden aan je verwachtingen en je klachten wil formuleren, kan je ons contacteren via onze klantendienst. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen. Je kan je klacht ook aanmelden via het ODR platform (https://webgate.ec.europa.eu) van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

Op deze Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de Klant. Ingeval van geschillen die niet via buitengerechtelijke weg opgelost kunnen worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van Kom op tegen Kanker vzw bevoegd.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping deelname aan de challenge 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Kom op tegen Kanker vzw, Koningstraat 217, 1210 Brussel

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) :

Datum :

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.